nlenfrde

Bezoekvoorwaarden

Inleiding

Streekmuseum Elsloo zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door Streekmuseum Elsloo georganiseerde tentoon­stellingen en activiteiten overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlo­pen. Streekmuseum Elsloo zal zich zoveel mogelijk inspannen even­tuele over­last of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beper­ken, alsmede de veilig­heid van de bezoeker zoveel moge­lijk te waarborgen.

Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1
Onder 'het museum' wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daar­on­der begrepen, maar niet daar­toe be­perkt, de directie, conservatoren, suppoosten en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisa­tie op te treden.

Artikel 1.2
Onder 'het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of be­heersbevoegdheid van de direc­tie van Streekmuseum Elsloo valt, daar­on­der begrepen, maar niet daartoe be­perkt, tentoon­stel­lingsza­len, aula\'s en vergaderkamers, restau­rant, koffie­kamer, ter­ras, binnentuinen, overige ­buitenruimte, depot en dependances.

Artikel 1.3
Onder 'bezoeker' wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met Streekmuseum Elsloo een overeenkomst sluit met als doel het museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door Streekmuseum Elsloo wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere openingsuren.

Artikel 1.4
Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Streekmuseum Elsloo en een bezoeker. De voor­waarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke. Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 2.1
Alle door Streekmuseum Elsloo gedane prijsopgaven, mededelin­gen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrij­blij­vend. Streekmuseum Elsloo aanvaardt aan­sprake­lijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijs­opgaven, mededelingen of anders­zins verschafte informa­tie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens Streekmuseum Elsloo is verspreid. Streekmuseum Elsloo is niet aansprake­lijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 2.2
De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbe­wijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toe­gangs­prijs te tonen aan als zoda­nig kenbare functionaris­sen, sup­poosten daar­on­der begrepen, maar niet daartoe beperkt.

Artikel 2.3
De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van resti­tutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voor­dat hij het museumcomplex betreedt. Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toe­gangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toe­gangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een een­maal verkregen toegangs­be­wijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin resti­tutie van de toegangs­prijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het museumbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoorde­ling door de directie.

Artikel 2.4
De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbe­wijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van Streekmuseum Elsloo of een daartoe door Streekmuseum Elsloo bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2.5
Streekmuseum Elsloo restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

Aelser 1925 01

Verblijf in het museumcomplex

Artikel 3.1
Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoe­ker is tevens verplicht de door als zodanig kenba­re functi­o­narissen van Streekmuseum Elsloo, suppoosten daar­on­der begre­pen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwij­zingen en in­structies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functi­onaris van Streekmuseum Elsloo, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze nor­men, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ont­zegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toe­gangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2
Ou­ders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoorde­lijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreek­baar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3

a.
aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

b.
andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te ver­sperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemme­ren;

c.
andere bezoekers te hinderen, daar­on­der begrepen, maar niet daartoe be­perkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door Streekmuseum Elsloo evenwel expliciet worden toegestaan;

d.
(huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;

e.
te roken in alle besloten ruimtes, anders dan in de daartoe bestemde en door middel van pictogrammen of tekst aangeduide ruimtes;

f.
etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes van het museumcomplex;

g.
naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functiona­ris van Streekmuseum Elsloo ge­vaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daar­on­der begre­pen, maar niet daartoe beperkt, wandel­stokken, para­plu\'s of grote tassen; deze kunnen worden afgege­ven op een door Streekmuseum Elsloo aan te wijzen plaats;

h.
in daartoe door Streekmuseum Elsloo aan te wijzen besloten ruimtes gebruik te maken van rolstoe­len, kinderwagens en buggy\'s, anders dan die beschikbaar worden gesteld door het museum;

i.
tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukke­lijk en expliciet is toegestaan. Ouders of bege­lei­ders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestel­de objec­ten niet worden aangeraakt door de door hen meege­brachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehou­den of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begelei­ders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.

Artikel 3.4
In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functi­onaris van Streekmuseum Elsloo, die als zoda­nig herkenbaar dient te zijn, inzage ver­langen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoe­ker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te werken aan een veilig­heids­fouillering. De poten­tiële bezoeker wordt voor het betreden van het museumcomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.

Artikel 3.5
Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Streekmuseum Elsloo is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en sta­tieven. Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Streekmuseum Elsloo deze foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media.

Artikel 3.6
Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft bescha­digd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voor­goed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.4 van deze Bezoekvoor­waarden. Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

Klachten en reclamering

Artikel 4.1
Streekmuseum Elsloo zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museum­complex of de door Streekmuseum Elsloo georganiseerde ten­toonstellingen en activitei­ten overeenkomstig het gepubliceer­de aanbod te laten verlo­pen; hieronder valt ook de verplich­ting het publiek zo goed moge­lijk te informeren over gehele, ge­deel­telij­ke of vervroegde slui­ting van het museumcomplex en/of door Streekmuseum Elsloo georganiseerde tentoonstel­lingen. Voorts informeert Streekmuseum Elsloo het potentiële publiek over hinder veroorzakende onder­houds­werkzaam­he­den, ver­bouwingen of het (her)in­richten van ruimtes. De bezoe­ker kan hieraan nimmer een recht op scha­devergoe­ding ontle­nen.

Artikel 4.2
Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door Streekmuseum Elsloo te vermijden, klachten en omstandighe­den, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schade­vergoeding door het museum aan de bezoeker: klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van Streekmuseum Elsloo; b. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk geslo­ten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen; c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op over­last of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaron­der begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op over­last of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaron­der begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes; e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op over­last of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functi­oneren van faciliteiten in het museumcomplex.

Artikel 4.3
Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen Streekmuseum Elsloo en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaats­gevonden, schriftelijk Streekmuseum Elsloo te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze ter­mijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij deze bezoekvoorwaarden.

Artikel 4.4
Streekmuseum Elsloo onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 4.5
De bezoeker kan klachten, reclames en sugges­ties ter verbe­tering schrifte­lijk indie­nen door het invullen van een formulier dat te verkrij­gen is bij deze Bezoekvoorwaarden.

Aansprakelijkheid van het museum

Artikel 5.1
Voor schade ontstaan als gevolg van door Streekmuseum Elsloo en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is Streekmuseum Elsloo nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Streekmuseum Elsloo en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.2
Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico. Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toege­bracht letsel die het recht­streeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waarte­gen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 5.3
In geen enkel geval is Streekmuseum Elsloo gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan: de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is; b. het door de verzekeraar van Streekmuseum Elsloo aan Streekmuseum Elsloo ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel; c. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 5.4
Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is Streekmuseum Elsloo nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op of in het museumcomplex en deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Streekmuseum Elsloo en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.5
Streekmuseum Elsloo is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan Streekmuseum Elsloo houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Streekmuseum Elsloo staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Streekmuseum Elsloo en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.6
Indien Streekmuseum Elsloo goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het Streekmuseum Elsloo daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Streekmuseum Elsloo nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Streekmuseum Elsloo opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Streekmuseum Elsloo.

Artikel 5.7
De totale aansprakelijkheid van Streekmuseum Elsloo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.8
In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Streekmuseum Elsloo in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.9
Aansprakelijkheid van Streekmuseum Elsloo voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

Artikel 5.10
De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Streekmuseum Elsloo of een van zijn functionarissen.

Overmacht

Artikel 6.1
Als overmacht voor Streekmuseum Elsloo die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Streekmuseum Elsloo niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Streekmuseum Elsloo zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 6.2
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Streekmuseum Elsloo gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

Gevonden voorwerpen

Artikel 7.1
Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de entreebalie op de begane grond.

Artikel 7.2
Streekmuseum Elsloo zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming door Streekmuseum Elsloo geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden overgedragen aan de plaatselijke politie.

Artikel 7.3
Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

Overige voorwaarden

Artikel 8.1
De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaar­den laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (con­tractuele) voorwaarden en/of regelingen van Streekmuseum Elsloo.

Toepasselijk recht

Artikel 9.1
Op deze Bezoekvoorwaar­den en op de overeen­komst tussen de bezoeker en Streekmuseum Elsloo is Nederlands recht van toepassing.

Bezoekersinfo

Openingstijden

Dinsdag t/m Donderdag 13.00 - 16.00
Zondag 14.00 - 17.00 uur

Op afspraak

Groepen en scholen

Locatie

Op de Berg 4 - 6
6181 GT Elsloo (L)

Contact

Email:
Telefoon: 046-4376052

Streekmuseum route
Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.