nlenfrde

Financieel 2019

 Financieel overzicht 2019            
             31.12.2019
             
  Liquide middelen         €   9.606,52
  Reserveringen         € 42.000,00
             
  Totaal         € 51.606,52
             
Staat van Inkomsten en Uitgaven 2019            
  Baten          € 90.675,30
             
  Organisatiekosten    € 15.029,50      
  Accomodatiekosten   € 12.901,83      
  Herinrichtingskosten   € 40.179,19      
  Totaal uitgaven   € 68.110,52      
             
  Positief saldo 2019   € 22.564,78      
             
  Totaal:    € 90.675,30     € 90.675,30
             

Toelichting op het financieel overzicht:

De opbrengsten bestaan uit de entreegelden voor individuele bezoekers, groepen, donaties, subsidies, sponsors, lezingen en kledingshows.

Van de reserveringen is Euro 32.000 bestemd voor de toekomstige projecten "Infocentrum" en "Kledingzolder".
Euro 10.000 wordt aangehouden als ijzeren reserve voor onvoorziene uitgaven.  

Anbi

De Stichting Streekmuseum Elsloo is door de belastingdienst sinds 1 januari 2008 erkend als een ANBI.
ANBI is de afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarnaast heeft de belastingdienst ons ook erkend als culturele ANBI instelling. 

Hierdoor is het voor donateurs mogelijk om hun giften af te trekken in de belasting aangifte. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Als ANBI publiceren we jaarlijks diverse gegevens van ons museum waarvan ook de belastingdienst vindt dat deze openbaar toegankelijk moeten zijn. Bij de belastingdienst staat onze site met deze gegevens geregistreerd.

Onze ANBI gegevens:

DE NAAM:
Stichting Streekmuseum Elsloo.
Ook bekend als: Streekmuseum Elsloo.

HET FISCAAL NUMMER:
817903252

DE CONTACTGEGEVENS:
Adres:
Op de Berg 4-6 6181 GT Elsloo

Telefoon: 046-4376052

E-mail:

DE BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitter: dhr. H. Luijten uit Elsloo
Secretaris: dhr. J. Pijpers uit Catsop
Penningmeester: dhr. G. Peters uit Elsloo
Lid: mw. A. van Mulken uit Meers
Lid: mw. C. Versluis uit Stein

De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van de stichting. Het bestuur voorziet zelf in de benoeming van bestuursleden. Een en ander is notarieel laatstelijk vastgelegd in de statuten van de Stichting d.d. 5 november 1986.

HET BELEIDSPLAN:
Het beleidsplan 2013 – 2018 is integraal gepubliceerd onder de ANBI publicaties op deze site.

HET BELONINGSBELEID:
De stichting telt een 33 tal vrijwilligers, waaronder de bestuursleden. De bestuursleden en overige vrijwilligers ontvangen voor hun inzet geen beloning (vergoeding of vacatiegeld). Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed. Dit betreft de reiskosten in geval er activiteiten uitgevoerd worden buiten de gemeente Stein. Daarnaast heeft de gemeente Stein een beroepsmatig functionaris ingezet voor 0,5 fte ter vervulling van de taak van conservator. Voor de stichting zijn hieraan geen kosten verbonden. Het salaris en overige arbeidsvoorwaardelijke kosten gaan rechtstreeks ten laste van de gemeente Stein.

DE DOELSTELLING:
De stichting heeft tot doel:

1. het verzamelen, bijeenhouden en exposeren van geschied- en volkskundige objecten betreffende Elsloo en de gemeente Stein en het Limburgse (Grens)Maasland in het algemeen in een daartoe geëigend gebouwencomplex in de oude dorpskern van Elsloo;
2. het bevorderen van onderzoek en kennis betreffende de onder sub 1 genoemde objecten en van de geschiedenis van het Limburgse (Grens)Maasland of delen daarvan;
3. het bevorderen van het behoud van objecten en gebruiken van geschiedkundige waarde in voornoemd gebied.

De huidige missie van het museum is samengevat in enkele actiepunten voor de periode 2013-2018:

1. het tot stand brengen van een ruimte voor de collectie crisis en bezettingsjaren
2. het realiseren van een ontvangstruimte voor groepen bezoekers
3. het op peil houden van alle veiligheidsmaatregelen
4. het stimuleren van de scholing voor alle medewerkers van het museum
5. het verzamelen van alle soorten gegevensdragers over de collectie
6. het optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimten
7. het organiseren van activiteiten in en rondom het museum alsook op externe lokaties
8. afbakening afzonderlijke collecties In het beleidsplan staat opgetekend hoe de stichting deze doelstelling wil verwezenlijken.

EEN FINANCIËLE VERANTWOORDING:
Aan het begin van ieder jaar wordt het financiële jaarverslag opgemaakt over het voorafgaande jaar. Het meest recente financiële jaarverslag is gepubliceerd onder de ANBI publicaties op deze site.

EEN VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN:
Aan het begin van ieder jaar wordt het activiteiten jaarverslag opgemaakt over het voorafgaande jaar. Het jaarverslag is integraal gepubliceerd onder de ANBI publicaties op deze site.

Beleidsplan 2013-2018

U kunt het "Beleidsplan Volkskundig museum van het Maasland (2013 - 2018) Streekmuseum Elsloo Elsloo"
hier als PDF downloaden >

Inhoud:

Inleiding
1. Doel en missie 
2. Organisatie en vrijwilliger 
2.1. De huidige organisatie 
2.2. De ontwikkeling van de organisatie 
2.3. Vrijwilligersbeleid 
3. Presentatie collectie 
3.1. De permanent geëxposeerde collectie 
3.2. De collecties in depot 
3.3 Tentoonstellingen 
3.4 Verzamel en afstootbeleid 
3.5 Klimaatbeheersing 
3.6 Veiligheid 
4. Publiek en markt 
4.1 Marketing en communicatie 
4.2 Educatie jongeren 
4.3 Activiteiten 
4.4 Van sponsorwerving naar relatiemanagement 
5. Groeikansen


Foto Henk Helwig

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.